Stay updated

Adatkezelési tájékoztató

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque in tempor nulla. Etiam nec vulputate odionec vitae sem ornare, hedrerit tortor all eget, vestibulum libero auisque in exllert ante bladit mollis. Sndisse imperdiet erat lorem, at tempor nisi cursus seder.

Bevezetés

Jelen adatkezelési tájékoztató a Becslés.Com Vagyonértékelő Kft. (a továbbiakban:
Adatkezelő) által fenntartott www.becsles.com internetes oldalon (a továbbiakban: Honlap)
keresztül megvalósuló adatkezelésről nyújt tájékoztatást.
Fogalom meghatározások
 érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes
személy
 személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele
 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson
alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát
félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok kezeléséhez
 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja
 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
 adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé
nem lehetséges
 harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel,
az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló
műveleteket végeznek
 adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését,
elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát,
vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

Irányadó jogszabályok
 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról.
Az adatkezelő adatai
Név: Becslés.Com Vagyonértékelő Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 94.
Cégjegyzékszám: 07-09-030753
Adószám: 25066337-1-07
Telefonszám: + 36 70/361-3330
Weblap: www.becsles.com
E-mail: info@becsles.com
Tárhely szolgáltató: Dotroll Kft., 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5
Alapelvek az adatkezelés során
Az Adatkezelő az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:
 a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Érintettek számára átlátható
módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
 a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és
azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”)
 az Adatkezelő által gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai
szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak
(„adattakarékosság”)
 az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa
kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul törli vagy helyesbíti („pontosság”)
 a személyes adatokat olyan formában tárolja, hogy az Érintett csak a személyes adatok
kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható („korlátozott
tárolhatóság”)
 az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával
biztosítja a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben
(„integritás és bizalmas jelleg”)

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott személyes adatok
megfelelőségéért és valódiságáért az Érintett felel.
Adatkezelési tevékenységek
Kapcsolatfelvétel:
 Az adatkezelés célja: válasz az Érintett által kezdeményezett kapcsolatfelvételre.
 A kezelt adatok köre: az Érintett által megadott adatok, jellemzően név, e-mail cím,
telefonszám.
 Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel lezárultáig.
 Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a)
pont).
Sütik a Honlapon
Az Adatkezelő a Honlap működtetése során ún. sütiket (cookie-kat) használ. A süti (cookie)
egy rövidebb szöveg típusú fájl, mely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén
tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik.
A sütik megkönnyítik és biztosítják a Honlap használatát és közreműködnek abban, hogy
néhány releváns, statisztikai jellegű információ kerüljön gyűjtésre a Honlap látogatóival
kapcsolatban.
A böngészőprogramok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de az Érintett
olyan beállítást is alkalmazhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését.
Az Érintett a cookie-kat böngészője segítségével törölheti.
A személyes információkat nem tartalmazó, a Honlap működéséhez feltétlenül szükséges
cookie-k használatához nem szükséges az Érintett hozzájárulását kérni. Az adatgyűjtési célú
cookie-k csak az erről szóló értesítés Érintett általi elfogadását követően töltődnek be.
Google Analytics: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a
weboldalak tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A
szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a
weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a
látogatókat a Google számára. Bővebb tájékoztatást ide kattintva olvashat.
A Google Analytics a következő sütiket használja:
 _ga (adatok tárolásának időtartama: 2 év)
 _gat (adatok tárolásának időtartama: 1 perc)
 _gid (adatok tárolásának időtartama: 24 óra)

Az Érintettet megillető jogok
Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatai vonatkozásában
 az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően
tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog)
 kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az
Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog)
 kérelmére személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse
(helyesbítéshez való jog)
 kérelmére személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés
korlátozásához való jog)
 kérelmére személyes adatait az Adatkezelő törölje (törléshez való jog)
 kérelmére a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat géppel olvasható formában megkapja, valamint ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog)
 bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló
kezelése ellen (tiltakozáshoz való jog); ebben az esetben az Adatkezelő a személyes
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak
Az Adatkezelő az Érintett jogainak érvényesülését az alábbiak szerint biztosítja:
 A tájékozódáshoz való jog biztosítása érdekében jelen Adatkezelési tájékoztatót az
Adatkezelő a Honlapon az Érintettek számára hozzáférhetővé teszi.
 A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő, ha az általa kezelt
személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – különösen az
Érintett kérelmére – haladéktalanul pontosítja, helyesbíti vagy kiegészíti.
 Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő
korlátozza az adatkezelést
– ha az érintett vitatja az Adatkezelő által kezelt személyes adatok pontosságát,
helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága,
helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló
kétség tisztázásának időtartamára
– ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az
Adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető,
hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését
megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára
– ha az adatok törlésének lenne helye, de az Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó
szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy
eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való
megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig.
 A törléshez való jog érvényesítése érdekében az Adatkezelő haladéktalanul törli az
érintett személyes adatait, ha
– az adatkezelés jogellenes
– az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes
adatainak törlését kérelmezi

– az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a NAIH vagy a bíróság
elrendelte
Jogorvoslati lehetőségek
Kérjük, ha az adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele vagy kifogása van, lépjen
kapcsolatba az Adatkezelővel a következő elérhetőségen: info@becsles.com
Ha megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére
vonatkozó jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott
előírások megsértésével kezeli, joga van a területileg illetékes Törvényszékhez fordulni.
Jogainak érvényesítése érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz is:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: (+36-1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Személyes adatok kezelése
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat elektronikus formában megőrzi székhelyén.
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait harmadik személy részére csak a feltétlenül
szükséges mértékben, kizárólag a jelen tájékoztatóban megjelölt személynek, továbbá egyéb
szerződéses kapcsolatban lévő vagy jogszabályi előíráson alapuló félnek továbbítja (pl. jogi
képviselő, hatóságok).
Az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében az Adatkezelő a technika mindenkori
állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást használ. Az Adatkezelő biztosítja
az adatkezelés során, hogy csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult. Az Adatkezelő
köteles a számítástechnikai eszközöket és az ahhoz alkalmazott jelszavakat, adathordozókat
úgy kezelni, tárolni, hogy a védelmet igénylő adatokat illetéktelen személy ne ismerhesse
meg.
A célhoz nem kötött és olyan adatokat, amelyekre nézve az adatkezelés célja megszűnt vagy
módosult haladéktalanul, illetve az előírt megőrzési határidő leteltével meg kell semmisíteni.
A számítógépen rögzített adatokat, ha céljukat betöltötték, további felhasználásuk
megakadályozása érdekében véglegesen törölni kell.

Eljárási szabályok
Az Érintett a személyes adatainak törlését vagy módosítását, illetve adatkezeléssel
kapcsolatos információkat a következő e-mail címen kérhet: info@becsles.com
Az Érintett kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az
adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legkésőbb azonban egy hónapon belül írásban
megadni a tájékoztatást.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az Érintettet.
Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.
A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve a következő eseteket:
 az Érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást vagy
intézkedést
 a kérelem egyértelműen megalapozatlan és túlzó
Adatvédelmi incidensek kezelése

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidenst
haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő 72
órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.
Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár
kockázattal az Érintettek jogainak érvényesülésére.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
Érintettet az adatvédelmi incidensről. Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a jogszabályi
feltételek bármelyike teljesül.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására. A
hatályos Adatkezelési tájékoztató a Honlapon mindig elérhető az Érintettek számára. A jelen
tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a GDPR, illetve az Infotv. szabályai
irányadóak.

Székesfehérvár, 2021. január 01.